HMS og Kvalitet

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er et prioritert felt i Sandnes & Jærbetong. Vi ønsker en hverdag der folk kan gå hjem etter endt arbeidsdag og være like hele som da de kom på jobb. Grundighet, forutsigbarhet og gjennomføringsevne er prinsippene vi jobber etter. Dette skal komme til syne overalt der vi har virksomhet.

Vår sikkerhetsfilosofi

Vår målsetting er at Sandnes & Jærbetong sin virksomhet skal foregå på en trygg og sikker måte.

Sikkerhetsinnsatsen skal beskytte

  • menneskers liv og helse
  • det ytre miljø
  • anlegg og produksjon
  • kunnskap og informasjon

Hovedmålet er 0 skader

Alle ansatte har ansvar for det de foretar seg og skal gjøre det som er nødvendig for å hindre skade på seg selv, andre, utstyr og produkter.

Gjennom et forebyggende internkontrollsystem gjør gjær vi vårt for å hindre ulykker/skader, og skape trivsel på arbeidsplassen.

Dette skal skje ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på linje med produksjon, teknikk og økonomi, og at det gjennomføres risiko- og Sikker Jobb Analyse.

HMS skal være en del av ledernes resultatansvar. Resultatet av innsatsen skal vise at Sandnes & Jærbeton er ledende når det gjelder sikkerhet.

Som en vesentlig del av arbeidet med å nå HMS- og Kvalitetsmålsettingen, legger Sandnes & Jærbeton vekt på god opplæring og informasjon, samt stor vekt på analysering og informasjon ved avvik. Dette for å sikre seg mot gjentagelser, skape motivasjon og faglig stolthet, samt å få den enkelte i organisasjonen til selv å sette krav til seg selv.

For å klare dette må vi stå sammen og i fellesskap ta ansvar for å gjøre hverdagen så trygg som mulig, både for oss selv og våre kolleger i og utenfor bedriften.

Helse, miljø og sikkerhet er alltid en del av arbeidet!

HMS-organisasjon

Helse Miljø og Sikkerhet skal alltid stå sentralt i bedriften og blir ivaretatt etter bedriftens målsetting samt pålegg fra det offentlige. Derfor er dette organisert spesielt for å imøtekomme de krav som stilles. 

HMS inngår som en del av bedriftens KS system og det er utarbeidet et eget HMS-hefte med retningslinjer og rutiner for det totale HMS-arbeidet i bedriften. 

Sentralt i dette er og jevnlige HMS-inspeksjoner i form av vernerunder på de ulike arbeidsplasser.